به یک تولد شگفت انگیز دعوتید منتظر باشید... رد کردن